Sitesponsors:
Apycom jQuery Menus


Beleidsplan R.H.V.

Op verzoek heeft NKS een zgn. Ik sporttoets afgenomen. De toets is bedoeld om zichtbaar te maken op welke punten van verenigingsbeleid een voldoende wordt gescoord en welke punten beslist aandacht behoeven.
Verder is onder de leden, de ouders van jeugdleden en de trainers een enquÍte gehouden.
Zowel de quick scan als de enquÍte geven een momentopname van de vereniging weer. De verkregen informatie vraagt om een reactie in de vorm van het stellen van prioriteiten, het maken van keuzen en het opstellen van een actieplan.
Voor het bestuur is dit aanleiding om een werkgroep te vragen een beleidsplan op te stellen. Het beleidsplan moet er voor zorgen dat de RHV in de huidige tijd meer richting krijgt.
In het plan moet duidelijk worden wie de RHV is, wat zij wil en hoe zij dat denkt te bereiken.
Om goed te kunnen besturen moet voor iedereen duidelijk zijn wat de doelstelling en wat de visie van de vereniging is.
De huidige situatie is in kaart gebracht om te kunnen vaststellen wat er is, wat behouden dient te blijven, wat bijgesteld moet worden en wat er ontbreekt. Zaken die ontbreken moeten worden toegevoegd; die niet goed functioneren dienen bijgesteld/aangepast te worden.
Dit is een continu proces van ontwikkeling ŗ invoeren ŗ evalueren en bijstellen, waarvan iedereen binnen en buiten de vereniging op de hoogte moet worden gehouden. Gebeurt dit consequent dan is er basis voor meer toekomstrichting.

Aan de hand van bovenstaande onderzoeken zijn door de werkgroep onderstaande swot-analyse en knelpunten geformuleerd:

Swot-analyse (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen)


Strenghts

Weaknesses

trainingsmogelijkheden
sfeer
buitenaccommodatie
vriendenclub
binding met scholen
nevenactiviteiten
ledenwerving (2004)
bestuur en commissies

tijdstip trainingen
bestuur en commissies
vacatures bij kader
     o   bestuursvoorzitter
     o   voorzitter PR
     o   jeugdcoŲrdinator
     o   vrijwilligerscoŲrdinator
verenigingsbeleid
     o   jeugdbeleid
     o   Ledenwerving
     o   Vrijwilligersbeleid / werven/behouden/ waarderen
     o   Sponsorbeleid / sponsorplan/werven/behouden/tegenprestatie
     o   Opleidingsplan kader/trainers/coaches/ scheidsrechters
communicatie ( interne en extern)
contributie
geen jongens jeugdteam
financiŽn

Opportunities

Treaths

nevenactiviteiten continueren
ledenwerfacties continueren
extra trainingsuren
ontwikkeling talent
kwaliteit materiaal en sporttenues
cooling down/medische zorg
enigste in de gemeente
de accommodatie/muziek/ modernisering
periodiek overleg seniorenteams
een informatiemapje over de
  vereniging voor nieuwe leden
periodiek overleg met ouders van
  jeugdleden

beperkte subsidie
prijzen sporthal
contributie NHV
concurrentie andere verenigingen
zap gedrag jeugd


Knelpunten:


- vacatures bij kader (bestuursvoorzitter, voorzitter PR, jeugdcoŲrdinator en vrijwilligerscoŲrdinator)
- ontbreken van verenigingsbeleid
- betrokkenheid van de jeugd
- vrijwilligersbeleid
- sponsorbeleid
- ledenwerving
- trainingstijden, -kwaliteit en medische begeleiding
- nevenactiviteiten
- interne en externe communicatie
- opleidingsplan kader/trainers/coaches/scheidsrechters/tijdswaarnemers
- kwaliteit en kwantiteit spelmateriaal en sporttenues enz.
- bekendheid van bestuurders en commissieleden onder de leden en hun aanspreekbaarheid
- risicoaansprakelijkheid
- de accommodatie/muziek/ modernisering

In overleg zijn de volgende doelstellingen voor RHV geformuleerd:


RHV wil meer actieve jeugdspelers hebben. De nadruk wordt gelegd op de jeugd in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. Verder wil RHV meer kaderleden binnen de vereniging hebben. Verder is een betere financiŽle situatie in de toekomst gewenst.

Als hoofddoelstelling voor de vereniging hebben we gekozen:


“RHV moet binnen 5 jaar een grotere vereniging zijn met een stevige organisatie”
Hiervoor is het noodzakelijk dat:
-de vereniging groeit naar ongeveer 175 leden;
-er meer mensen actief worden voor de club;
-de financiŽle situatie verbetert;
-de structuur wordt verstevigd,
-er een goede verdeling is tussen recreatie en prestatie;
-het activiteitenaanbod wordt vergroot;
-het de gezellige vereniging blijft zoals ze dat nu is.

Vrijwilligersbeleid:


Het bestuur onderschrijft nut en noodzaak van een vrijwilligerscoŲrdinator.
Hij/zij vervult de rol van spin in het web mbt de taakverdeling binnen de club.
Het vrijwilligersbeleid van de vereniging richt zich op de 5 B’s. Het verkrijgen van voldoende enthousiaste vrijwilligers (binnenhalen = werven en selecteren), het begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers zodat ze hun taken zo goed mogelijk en met veel plezier kunnen vervullen en willen blijven vervullen. En verder het belonen, behouden en beŽindigen. Het is belangrijk dat RHV meer volgens deze inzichten gaat werken. De taken, functies en verantwoordelijkheden van vrijwilligers dienen duidelijk omschreven te worden.

Communicatie:


Er dient binnen RHV meer en beter gecommuniceerd te worden. Het bestuur kan beter met de achterban communiceren. Het is belangrijk dat leden weten waarmee bestuur en commissies bezig zijn. Regelmatige info over bestuurlijke activiteiten kan lopen via clubblad, vlugschriften en website.
Het ontwikkelen van een huisstijl voor zowel de interne als de externe communicatie wordt aanbevolen.
Het wedstrijdprogramma en de scheidsrechtersindeling dienen ruimschoots op tijd gepubliceerd te worden.

Betrokkenheid van de jeugd:


De jeugd is mondjesmaat betrokken bij de ontwikkeling van RHV.
Om de betrokkenheid van de jeugd met RHV te vergroten verdient het oprichten van een jeugdcommissie inzet. De laatste tijd zijn er al een aantal initiatieven genomen om de betrokkenheid van de jeugd bij de vereniging te vergroten. Jeugdleden worden bewust gevraagd kopij aan te leveren voor het clubblad. Aan de PR is een jeugdlid toegevoegd.
Het betrekken van de jeugd bij clubactiviteiten wordt door het bestuur onderschreven. Met name activiteiten voor de jeugd kunnen ook in samenwerking met de jeugd worden ontwikkeld. Daarmede wordt gewerkt voor en door de doelgroep.
Deze ontwikkelingen zijn de eerste vormen om te komen tot kadervorming bij de jeugd.
Het zijn ontwikkelingen die later hun vruchten af kunnen werpen. Het bestuur stelt het op prijs als dit onderwerp ook met de overige commissies wordt besproken.

De cooling down en blessure behandeling:


Trainers en coaches beseffen en benadrukken volgens veel leden onvoldoende het belang van een cooling down na de trainingen en wedstrijden. De technische commissie dient er voor te zorgen dat hier meer aandacht aan wordt besteed.
Voor de behandeling van blessures dient er een goede EHBO koffer en ijs aanwezig te zijn. Het EHBO materiaal dient regelmatig gecontroleerd te worden.

Overleg trainer/coaches:


De technische commissie dient overleg met trainers en coaches te optimaliseren en besluiten te communiceren met de teams. Het technisch plan dient verder uitgewerkt te worden.
Het technisch plan vormt de basis voor trainingen en wedstrijden. Verder heeft het richting mbt leeftijdsklasse en het te behalen spelniveau. In het technisch plan dient daarnaast aandacht te besteden aan de scheidsrechters- en tijdwaarnemersproblematiek.

Kwaliteit spelmateriaal:


De BOB inventariseert jaarlijks de wensen onder de teams en speelt daar zover mogelijk op in.
Jaarlijks wordt navraag gedaan naar de stand van zaken van de materialen. Slechte materialen dienen te worden vervangen.
De BOB dient een goed overzicht op de kwaliteit van de sportmaterialen en voldoende kennis van de sportmaterialen te hebben om deze zonodig te vervangen. Er valt te overwegen deze taak neer te leggen bij de technische commissie.

Nevenactiviteiten:


De AC organiseert jaarlijks een aantal vaste (sinterklaas, jeugdweekend enz.) en incidentele activiteiten voor de jeugd. Daar komt voldoende respons op. Voor het organiseren ervan is ondersteuning nodig van vrijwilligers in de vorm van begeleiding, vervoer enz. De animo daarvoor is vaak gering. Niet anders geldt dit voor activiteiten die voor de senioren worden georganiseerd.
Er dient een globale jaarplanning te worden gemaakt. Aanbevolen wordt in deze planning op te nemen wie zich voor welke activiteit inzet.
Afstemming van de activiteiten van de andere commissies wordt in de jaarplanning meegenomen.
Om de activiteiten meer onder de aandacht van de leden te brengen is een actuele website zeer nuttig.
De PR is momenteel bezig met een jeugdplan. Hieronder vallen de volgende activiteiten:
sportdiploma ( groep 5-6)
scholentoernooi ( groep 7-8)
breakout dag (groep 3)
vrienden en vriendinnen training.

FinanciŽle situatie:


RHV kent een aantal vaste sponsors waaraan eens per jaar wordt gevraagd een financiŽle bijdrage te leveren. Daarnaast worden gelden uit reclameborden verkregen. Er is geen sprake van een gestructureerd sponsorbeleid.
Een dergelijk plan dient een bijdrage te leveren bij het zoeken en behouden van sponsoren.
Om de inkomsten de komende 5 jaar te verhogen dient de aandacht ook uit te gaan naar sponsoren.
Sponsoren verwachten een tegenprestatie. Een goed sponsorplan geeft de sponsoren inzicht van de tegenprestatie.
Verder dienen de mogelijkheden van subsidies (gemeente, NHV, NKS enz) goed uitgezocht te worden.
Ook activiteiten op de RHV sportaccommodatie kunnen geld opleveren.
Er moet goed worden bekeken of er jaarlijks meerdere activiteiten mogelijk zijn die enerzijds de handbal in de belangstelling brengt, anderzijds financieel voordeel opleveren.

Sponsoring:


Het werven van sponsors voor borden en advertenties is een taak van de PR commissie. De PR commissie is van mening dat sponsoring op het gebied van shirts en tassen gedaan moet worden door een bestuurslid. Dit omdat zij zelf niet op de hoogte zijn van alle andere contracten die zijn afgesloten.
Het bestuur en de PR commissie dienen ervoor te zorgen dat er geen onenigheid en daardoor onduidelijkheid heerst mbt dit onderwerp.
Aanbevolen wordt een sponsorplan op te stellen.
De contacten met de media, gemeente, andere verenigingen en het NHV zijn geen werk van de PR commissie maar van de secretaris van het bestuur.

Namens de werkgroep
A.v.d.Groes   |    © copyright 2017 Rijense Handbal Vereniging - Alle rechten voorbehouden.   |    Voor Webdesign klik hier   |    contact R.H.V.   |