Boetebeleid

Maatregelen bij het niet op komen dagen van scheidsrechters:

1. Indeling jeugd wedstrijden

> Jeugdspelers (t/m A jeugd)
• 1e keer: kennisgeving, opnieuw inroostering + 1 x extra fluiten;
• 2e keer: kennisgeving, boete € 10.00
• 3e keer: kennisgeving, boete € 10.00 + schorsing voor eerstvolgende thuiswedstrijd;
• 4e en opeenvolgende keren: zaak wordt voorgelegd aan het verenigingsbestuur.

> Senioren
• 1e keer: kennisgeving, opnieuw inroostering+ 1x extra fluiten;
• 2e keer: kennisgeving, boete € 20,00
• 3e keer: kennisgeving, boete € 20.00 + schorsing voor eerstvolgende thuiswedstrijd;
• 4e en opeenvolgende keren: zaak wordt voorgelegd aan het verenigingsbestuur.

> Tijdwaarnemen
• 1e keer: kennisgeving, opnieuw inroostering+ 1x extra tijdwaarnemen;
• 28 keer: kennisgeving, boete € 5.- + schorsing voor eerstvolgende thuiswedstrijd;

2. Alle senioren wedstrijden

Een door het NHV opgelegde boete wordt op niet opkomende scheidsrechter verhaald evenals de kosten die later, doordat de wedstrijd die door het niet opkomen van de scheidsrechter op een later tijdstip moet worden overgespeeld, aan RHV in rekening worden gebracht. Het bestuur kan besluiten om één maal per senioren team de boete kwijt te schelden.

Looptijd boetebeleid:

Looptijd is één jaar, dus aanvang veldcompetitie en stop veldcompetitie, in de nieuwe opzet zit daar de zaalcompetitie tussen.

Betaling boetes
Boetes worden opgelegd door het bestuur. Alle boetes worden geïnd door de penningmeester van RHV. Bezwaren tegen opgelegde boetes kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en zullen worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering. Bij het nalaten van het voldoen van het boetebedrag kan het bestuur besluiten een speel- en trainingsverbod op te leggen.
Bij het niet tijdig (binnen 14 dagen) betalen van een boete, wordt deze voor elke week, of gedeelte van een week, overschrijding, verhoogd met € 2, 50.

Concreet betekent dit het volgende:

1. Via verschillende wegen krijg je als scheidsrechter/tijdwaarnemer te horen op welke dagen en tijden je wordt verwacht voor het fluiten of tijd waarnemen van een wedstrijd.
2. Wanneer het wedstrijdschema wordt verspreid, zijn er nog 7 dagen om te reageren op data van indeling.
3. Wanneer je niet op komt dagen krijg je een boete, deze moet binnen 14 dagen betaald
worden.
4. Heb je hier bezwaar tegen dan mag je die schriftelijk indienen binnen drie dagen.
5. De vervanger krijgt de helft van de boete en de andere helft is voor de club.
6. Betaal je niet binnen 14 dagen dan wordt het bedrag verhoogd met € 2,50, je hebt wederom 14 dagen de tijd om te betalen. Hierna volgt een schorsing.
Deze schorsing wordt opgeheven totdat de boete daadwerkelijk is betaald tenzij het bestuur hier een andere beslissing over neemt. De trainer, de coach van het geschorste lid en het geschorste lid zelf worden door het bestuur op de hoogte gebracht als de schorsing is opgeheven.

Inleiding
Om te beginnen, zonder scheidsrechters zijn er geen wedstrijden
Komt een scheidsrechter niet opdagen dan is dat voor de teams die moeten spelen erg vervelend. Tegenover vooral de bezoekende vereniging is dit geen goed gebaar.
Om de wedstrijd toch door te kunnen laten gaan moet snel iemand anders gevonden worden die wil fluiten. Fluiten vinden de meesten niet echt fijn om te doen, dus dat valt niet mee om ineens een vrijwilliger te vinden. (Vaak zijn dezelfde personen de pineut.)
Ook voor de vrijwilliger is het vervelend, die had bv. ook liever een biertje willen drinken aan de bar of de wedstrijd willen volgen.

Van ieder RHV-lid van 18 jaar of ouder wordt verwacht dat hij of zij een scheidsrechterscursus volgt op het moment dat daarvoor mogelijkheden zijn. Het NHV afdeling Brabant organiseert, voor zover nu bekend, tweemaal per jaar een cursus.
Bij de indeling van het wedstrijdprogramma worden wedstrijden zo gelijk mogelijk verdeeld over alle seniorenspeelsters en A-speelsters.

De afgelopen seizoenen is het bestuur van RHV veelvuldig geconfronteerd met het niet op komen dagen van scheidsrechters; zowel bij eigen wedstrijden als bij door het NHV aangewezen wedstrijden. Verzuim wordt vanuit het NHV beboet met een bedrag van € 50.- per geval dat een scheidrechter niet is komen opdagen. Daarnaast kunnen extra kosten (bv. wegens het op een later tijdstip spelen van de wedstrijd die niet door is gegaan) op de in gebreke blijvende vereniging worden verhaald.
Om de voorvallen dat een scheidsrechter niet op komt dagen terug te dringen en om de kosten van de boetes in toom te houden is een sanctiebeleid noodzakelijk.

Wedstrijdprogramma
Aan het begin van elke competitie krijgen alle leden een e-mail met daarin alle wedstrijden, tijden en de indeling van scheidsrechters. Alle leden ontvangen deze e-mail tijdig aan het begin van de competitie en in voorkomende gevallen voor de tweede helft van de competitie. Dit betekent dat iedereen van zijn te spelen wedstrijden op de hoogte is en dat iedereen weet wanneer er gefloten moet worden en wanneer men een taak heeft als tijdwaarnemer. Op de RHV-site staat dit schema. Iedereen die moet fluiten of moet tijdwaarnemen wordt in de week voor de wedstrijd via een e-mail hier ook nog eens aan herinnerd.

Wanneer het wedstrijdschema aan het begin van de competitiehelft wordt verspreid, is er een week, dus 7 dagen, tijd om bij de scheidsrechtercontactpersoon (scp) door te geven dat een bepaalde datum moeilijk ligt. Daarna staan de data vast en is de aangewezen persoon verantwoordelijk. Onderling ruilen is geen probleem, het is wel zo dat diegene die op het schema staat verantwoordelijk is. Als er onderling wordt geruild dienen beide leden dit door te geven aan de scp en aan de webmaster, deze zorgen er dan voor dat het schema wordt aangepast. Het team mag er dus vanuit gaan, dat degene die op het schema staat ook op het veld de scheidsrechter is.

Algemene regels aanwijzingen
• Als een aangewezen scheidsrechter of tijdwaarnemer niet kan fluiten of tijd kan waarnemen, regelt deze persoon zelf een vervanger.
• De vervanger wordt tijdig doorgegeven aan de scp en de webmaster.
• De scp, staat vermeld onder de rubriek “commissies” – technische commissie op de RHV site.
• Diegene die voor een wedstrijd is ingedeeld (dus op het schema staat) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het fluiten of tijdwaamemen van de aangewezen wedstrijd en is tevens het aanspreekpunt bij het niet op komen dagen.
• Blessure: Het niet kunnen fluiten door een langdurige blessure dient te worden gemeld bij de scp. In dat geval blijft het uitgangspunt gelden dat voor een vervanger wordt gezorgd.
• Bij het niet op komen dagen wordt een sanctie opgelegd welke kan bestaan uit een waarschuwing, een boete of schorsing.
• Voor noodgevallen(ziekte/blessure) kun je te allen tijde contact opnemen met de scp.
• Wanneer een scheidsrechter of tijdwaarnemer niet(of niet op tijd) aanwezig is, dient de coach dit door te geven aan de scp.