Contributie Reglement

  1. Iedereen die lid is van de vereniging is contributie verschuldigd.
  2. De contributie is verschuldigd voor een kwartaal.
  3. Wie gedurende een kwartaal lid wordt van de vereniging is contributie verschuldigd over dat kwartaal, zulks naar evenredigheid van de periode in dat kwartaal.
  4. De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Leden Vergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.
  5. De contributie wordt betaald met automatische incasso. Wie niet betaalt met automatische incasso betaalt € 3,00 per betaling extra voor administratiekosten.
  6. Het bestuur kan toestaan dat de contributie periodiek wordt bepaald, bijvoorbeeld per maand. De hoogte van de termijnen wordt bepaald door de penningmeester van de vereniging en kan per periode verschillend zijn.
  7. Een spelend actief lid dat kan aantonen dat hij gedurende een periode van tenminste 3 maanden onafgebroken niet deel kon nemen aan trainingen en of wedstrijden als gevolg van bijvoorbeeld een blessure of een aan de studie gerelateerde stage, krijgt op zijn uitdrukkelijk verzoek achteraf teruggave van 50% van de contributie over de periode dat hij niet heeft kunnen trainen en spelen.
  8. Het bestuur is bevoegd om het lid dat geen contributie heeft betaald binnen twee maanden nadat die verschuldigd is geworden, het recht om deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten te ontzeggen. Het nemen van de hiervoor bedoelde maatregelen neemt niet weg dat de contributie door het lid verschuldigd blijft totdat het lidmaatschap van de vereniging rechtsgeldig is beëindigd.
  9. Als de contributie na herhaalde aanmaning niet wordt betaald en de vordering uit handen moet worden gegeven, is het lid de volledige door de vereniging gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 100,00