Jaarverslag 2022

Notulen algemene ledenvergadering 10-12-2022

Aanwezig:

 • Sandera Horsten
 • Jikke van Lisdonk
 • Marlou Timmermans
 • Ilona Hansort
 • José van Oirschot
 • Marijn Laming
 • Walther Roest
 • Ernie Broers
 • Gaby Broers
 • Pierre Snoeren
 • Eric Verdaasdonk
 • Jetske Metsaars
 • Daniëlle Michielsen
 • Bart Philippa
 • Frank v/d Maarel

Niet aanwezig met afmelding:

 • Kevin Krol
 • Janneke Oprins
 • Natalie Hansort

De vergadering:

Jikke heeft de vergadering geopend en verteld wat er in de afgelopen periode, inclusief de corona tijd, is gebeurd binnen de vereniging. RHV bestond dit jaar 50 jaar. We hebben een receptie en een mooi feest gehad. Was goed georganiseerd door de feestcommissie. Verder wordt er elk jaar gekeken naar een verdeelsleutel met de BUDO en gemeente voor het gas-water-licht.

Daarna heeft elke commissie de belangrijkste feiten benoemd die zijn gepasseerd in deze periode.

AC: De AC heeft in 2022 een aantal activiteiten georganiseerd; Een supergezellig familietoernooi met als afsluiting een heerlijke BBQ. De Zetjesdag heeft ook weer een hoop opgeleverd: € 622,00. Ook de Pietentraining was weer een succes! Op de agenda voor 2023 staat: De carnavalsoptocht, B/D avond en natuurlijk is het weer tijd voor een jeugdweekend.

Barcommissie: Het voorstel is om op zondag leden mee te laten draaien tijdens de speeldagen.

Wedstrijdsecretariaat: Het was een verlengede competitie in verband met corona. Helaas is er geen herenteam meer, maar is er wel een nieuw dames recreantenteam opgezet. Er zijn nu 3 seniorenteams en 8 jeugdteams.

Penningmeester: Het financiële verslag wordt besproken. Door de toegenomen kosten van de vereniging door onder andere de sterk gestegen energiekosten heeft het bestuur een verhoging van de contributie voorgesteld.

Kascontrole:

Is uitgevoerd bij Sandera door Daniëlle Michielsen en Patricia van Giessel

Alles was in orde!

Daniëlle heeft het 2 jaar gedaan dus er is een vacature open. Marijn Laming gaat dit overnemen.

Vragen en/of opmerkingen:

Bart Philippa: Denken jullie dat je leden kwijt raakt door de contributie verhoging?

Er is bewust gekozen voor een lage verhoging. Alleen bij de leeftijdsgroep 2015/2016 is de verhoging grof maar deze contributie was veel te laag in verhouding met de leeftijdsgroep hier net boven. Verder zijn de afgelopen 2 jaar geen verhogingen doorgevoerd maar alle kosten zijn gestegen.

Belangrijk om te weten: Stichting Leergeld bestaat. Dit kan aangesproken worden als mensen problemen hebben met het betalen van de contributie. Elk kind heeft recht op een sport!

De inkomsten van RHV zullen omhoog moeten. Dit kan door middel van activiteiten en sponsoring.

Er kwam een vraag of wij inkomsten ontvangen van het jaarlijkse beachtoernooi die bij RHV gehouden wordt. Het antwoord is dat wij alleen een kleine vergoeding krijgen voor de verhuur van de accommodatie. Wij leveren geen vrijwilligers voor het toernooi. Dit toernooi heeft een eigen bestuur die zelf hun gelden beheren en het verdiende geld steken in de organisatie van het toernooi van het jaar erop.

Nieuw PR-lid: Bart Philippa. Hij gaat zich bezig houden met de sponsoring! Veel succes Bart!

Walther Roest: Hij mist activiteiten als een jeugdtoernooi of een break-out dag. Deze ideeën worden meegenomen binnen het AC.

Daniëlle Michielsen: Er is op dit moment geen begeleiding voor de scheidsrechters van de B-jeugd die moeten fluiten. Dit klopt ook. Er is net voor de corona een groepje geweest die de begeleiding op zou pakken en daar waren afspraken over gemaakt maar dit is verwaterd door de corona. Onlangs is Oswald opnieuw benaderd en hij zou kijken of hij iets kon betekenen. Jetske Metsaars biedt zich aan voor pedagogische ondersteuning. Super fijn!

Er zijn meerdere vacatures open binnen de vereniging. De vraag werd gesteld of deze vacatures op de site worden vermeld? Het is gebleken dat het beste werkt om actief te werven om de vacatures te vervullen maar dat er weinig animo is. Jose zal ook gaan stoppen als wedstrijdsecretaris en ook de barcommissie wil ze gaan verlaten, dus hier komen ook vacatures voor vrij.

Jikke van Lisdonk heeft zich vanavond verkiesbaar gesteld als voorzitter van RHV en zij is unaniem verkozen tot onze nieuwe voorzitter!! Welkom Jikke en veel plezier!

Hierdoor treedt Jikke af als bestuurslid van de activiteitencommissie.

Nieuw bestuurslid AC: Gaby Broers-van Ham. Veel succes Gaby!

Ernie: Kunnen we de ouders meer betrekken bij de sport. Dit blijft een lastige discussie. Er zijn ouders die daar toe bereid zijn maar er zijn ook ouders die vinden dat hun kinderen kiezen voor een sport maar dat zij daar niks mee hebben en dus ook geen extra hand- en spandiensten willen leveren.

Marlou: Vindt het jammer dat de Heren Veteranen stoppen. Marlou geeft aan dat de heren welkom zijn op de woensdagavond tijdens de dames Recreanten training. Er komen een aantal heren een paar keer kijken of dit iets is.

Stemming:

Er moet een contributieverhoging komen om RHV te laten bestaan.

Er is gestemd en de meerderheid is voor, dus het is aangenomen.