Contributie 2021

Contributie 2021 en Contributieregels

Het bestuur heeft beslist, daar er helaas geen algemene ledenvergadering plaats heeft kunnen vinden, om de lidmaatschapsvormen en daarbij behorende contributie alsmede het contributie-reglement voor het jaar 2021, gelijk te houden aan die van het jaar 2020, deze waren als volgt vast gesteld:

 

Basislidmaatschap
Trainen en competitie spelen. Je bent bovendien automatisch lid van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Buiten deelnemen aan beachmogelijkheden. Je wordt uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten etc. Dan betaal je per kwartaal via automatische incasso je contributie. De hoogte van de contributie in 2021 is:

Categorie:                                       Per Kwartaal:

geboren in 2014 of later                    € 13,00

geboren in 2012 of 2013                   € 39,00

geboren in 2010 of 2011                   € 41,50

geboren in 2008 of 2009                   € 44,00

geboren in 2006 of 2007                   € 46,50

geboren in 2004 of 2005                   € 49,00

geboren in 2002 of 2003                   € 57,00

geboren in 2001 of eerder                 € 75,00

 

 Trainingslidmaatschap jeugd ( geboren na 2001 )
Je traint alleen mee bij de jeugd (buiten ook beachhandbal trainen) en wordt uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten. Dan betaal je per kwartaal via automatische incasso je contributie. De hoogte van de contributie in 2021 is:

Categorie:                                       Per Kwartaal:

geboren in 2014 of later                    €   6,50

geboren in 2012 of 2013                   € 19,50

geboren in 2010 of 2011                   € 20,75

geboren in 2008 of 2009                   € 22,00

geboren in 2006 of 2007                   € 23,25

geboren in 2004 of 2005                   € 24,50

geboren in 2002 of 2003                   € 28,50

 

Recreanten (senioren) lidmaatschap
Eén keer per week trainen en ook buiten deelnemen aan beachmogelijkheden. Je wordt uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten etc., maar speelt geen competitie. Dan betaal je per kwartaal via automatische incasso je contributie. De hoogte van de contributie in 2021 is:

€ 36,25 (per kwartaal).

 

Veteranen (senioren ) lidmaatschap
Eén keer per week trainen en ook buiten deelnemen aan beachmogelijkheden. Je wordt uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten etc. Je speelt mee in de veteranencompetitie. Dan betaal je per kwartaal via een automatische incasso je contributie. De hoogte van de contributie in 2021 is:

€ 41,50 (per kwartaal).

 

Zomerlidmaatschap
Je bent er in de maanden april t/m september, de maanden die we buiten op het sportpark zijn, helemaal om te beachhandballen. Dan betaal je via automatische incasso een eenmalige contributie van: € 31,00.

 

Donateur
Je wordt uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten etc.. Dan betaal je per kwartaal via automatische incasso je contributie. De hoogte van de contributie in 2021 is:

€ 3,75 (per kwartaal).

 

CONTRIBUTIE REGLEMENT RHV

  1. Iedereen die lid is van de vereniging is contributie verschuldigd.
  2. De contributie is verschuldigd voor een kwartaal.
  3. Wie gedurende een kwartaal lid wordt van de vereniging is contributie verschuldigd over dat kwartaal, zulks naar evenredigheid van de periode in dat kwartaal.
  4. De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Leden Vergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.
  5. De contributie wordt betaald met automatische incasso. Wie niet betaalt met automatische incasso betaalt € 3,00 per betaling extra voor administratiekosten.
  6. Het bestuur kan toestaan dat de contributie periodiek wordt bepaald, bijvoorbeeld per maand. De hoogte van de termijnen wordt bepaald door de penningmeester van de vereniging en kan per periode verschillend zijn.
  7. Een spelend actief lid dat kan aantonen dat hij gedurende een periode van tenminste 3 maanden onafgebroken niet deel kon nemen aan trainingen en of wedstrijden als gevolg van bijvoorbeeld een blessure of een aan de studie gerelateerde stage, krijgt op zijn uitdrukkelijk verzoek achteraf teruggave van 50% van de contributie over de periode dat hij niet heeft kunnen trainen en spelen.
  8. Het bestuur is bevoegd om het lid dat geen contributie heeft betaald binnen twee maanden nadat die verschuldigd is geworden, het recht om deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten te ontzeggen. Het nemen van de hiervoor bedoelde maatregelen neemt niet weg dat de contributie door het lid verschuldigd blijft totdat het lidmaatschap van de vereniging rechtsgeldig is beëindigd.
  9. Als de contributie na herhaalde aanmaning niet wordt betaald en de vordering uit handen moet worden gegeven, is het lid de volledige door de vereniging gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 100,00.